Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Insinööritoimisto Aerplan Oy:n (jäljempänä Aerplan Oy) henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen tietosuojaseloste. Aerplan Oy toimii sekä henkilöiden että yritysten kanssa. Aerplan Oy käsittelee henkilötietoja huolellisesti ja turvallisesti. Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan niitä menettelytapoja, joita sovelletaan Aerplan Oy:n käsittelemiin henkilötietoihin. Tietosuojaseloste sisältää Aerplan Oy:n asiakasrekisterin selosteen sekä asiakasrekisteriä koskevat muut tiedot.

1. Rekisterinpitäjä

Insinööritoimisto Aerplan Oy, Rantakatu 7 a, 23500 UUSIKAUPUNKI

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Rita Laine, info@aerplan.fi, 050 407 1519

3. Rekisterin nimi

Yrityksen asiakasrekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakasrekisteriä käytetään Aerplan Oy:n ja asiakkaan väliseen yhteydenpitoon, asiakassuhteen ylläpitoon, viestintään, projektien hoitamiseen, asiakashankintaan ja markkinointiin.
Aerplan Oy voi käyttää henkilötietoja myös esim. kyselyihin sekä tärkeiden tietojen lähettämiseen sekä toimintansa kehittämiseen.
Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää rekisteröidyn tarpeellisia yksilöintitietoja sekä muita rekisterin käyttötarkoituksen kannata tarpeellisia tietoja:

  • Yrityksen nimi, Y-tunnus
  • Yhteystiedot, kuten yhteyshenkilöt (nimi), asema yrityksessä, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet, osoitteet, www-sivut
  • Mahdolliset tiedot yhteydenotoista, tapaamisista
  • Laskutustiedot, maksutiedot, tilaustiedot, asiakaspalautteet

Vanhentuneet ja tarpeettomat tiedot hävitetään. Sähköisistä järjestelmistä ja tallennusvälineistä tiedot poistetaan pysyvästi ja muu kuin sähköinen tieto hävitetään silppurilla tuho/eksi katsotun ajan takuu- ja virhevastuiden hoitamiseksi.
Kirjanpitolain tai jonkun muun määräävän lain velvoitteista johtuen, tietoja voidaan joutua säilyttämään em. pitempään.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakasrekisterin tiedot saadaan pääsääntöisesti asiakassuhteen kautta mm. sähköpostitse, puhelimitse, sopimuksista, asiakastapaamisista.
Tietoa saadaan myös potentiaalisten asiakasorganisaatioiden henkilöiltä itseltään kontaktoinnin yhteydessä puhelimitse, internetin kautta, sähköpostilla tai esim. tapahtumien yhteydessä. Tapauskohtaisesti tietoja voidaan kerätä myös Postin osoitetietojärjestelmästä, puhelinyhtiöiden yhteystietorekistereistä ja muista vastaavista yksityisistä ja julkisista rekistereistä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisteristä ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.
Maksamattomien laskujen perintätoimenpiteitä varten voidaan luovuttaa yksittäisiä tietoja kyseessä olevan palvelun toimeksiannon pohjalta sitä suorittavalle yritykselle.
Muuten tietoja luovutetaan ainoastaan Suomen viranomaistoimien niin vaatiessa.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä tietoja hänestä on tallennettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna osoitteeseen Insinööritoimisto Aerplan Oy, Rita Laine, Rantakatu 7a , 23500 Uusikaupunki. Kuoressa tulee olla merkintä ”Henkilötietojen tarkastuspyyntö”.
Tarkastuspyynnössä tulee mainita: nimi, rekisterinimi, täydelliset osoitetiedot ja puhelinnumero.
Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeus pyytää oikaisua, poistoa tai täydennystä rekisterissä olevaan rekisterin tarkoituksen vastaiseen, virheelliseen, tarpeettomaan, puutteelliseen tai vanhentuneeseen tietoon.

Henkilön esittämään tietojen tarkistus- ja/tai korjauspyyntöön vastataan 1 kuukauden kuluessa.

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeus vastustaa tai pyytää tietojensa käsittely rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle, jos rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan voimassa olevaa tietosuoja-asetusta.

11. Tietosuojaselosteen päivittäminen

Aerplan Oy pidättää oikeuden muuttaa oikeuden muuttaa rekisteriselosteen sisältöä ilmoittamatta tästä erikseen rekisteröidylle. Rekisteröidyn vastuulla on tutustua rekisteriselosteen sisältöön säännöllisesti.

Päivitetty 20.02.2020